Garantievoorwaarden

superrollo Hausautomatisierung GmbH verleent voor nieuwe apparaten die in overeenstemming met de montagehandleiding werden gemonteerd, de volgende garantieperioden:

60 maanden garantie voor buismotoren, 36 maanden garantie voor garagedeuropeners, 24 maanden garantie voor alle andere apparaten, met uitzondering van de accu's die slechts een beperkte garantie hebben van 6 maanden.

De garantie dekt alle constructie-, materiaal- en fabricagefouten. De wettelijke aanspraak op garantie blijft hierdoor onverminderd van kracht.

 

Niet onder de garantie vallen:

• Onjuiste montage of installatie

• Niet in acht nemen van de montage- en bedieningshandleiding

• Ondeskundige bediening of ondeskundig gebruik

• Inwerkingen van buitenaf zoals stoten, slagen of weersinvloeden

• Reparaties en veranderingen door derden, niet-bevoegde personen

• Gebruik van ongeschikt toebehoren

• Schade veroorzaakt door ontoelaatbare overspanningen (bijv. blikseminslag)

• Functiestoringen ontstaan door radiografische frequentiestoringen en andere radiografische storingen

• Eigenmachtig of gewelddadig openen van de apparaten

 

Voorwaarde voor de garantie is dat het nieuwe apparaat bij een geautoriseerde vakhandel is gekocht. Een kopie van de factuur geldt hiervoor als bewijsstuk.

Gebreken die binnen de garantieperiode optreden, zal superrollo kosteloos verhelpen, ofwel door reparatie of vervanging van de betreffende onderdelen, ofwel door levering van een gelijkwaardig of een nieuw apparaat. Vervangende leveringen of reparaties die onder de garantie vallen, leiden niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantieperiode.

 

Contactadres:

superrollo Hausautomatisierung GmbH

Buschkamp 7

46414 Rhede/Westfalen (Duitsland)