Algemene voorwaarden

I. Algemene bepalingen 

1.) Op leveringen en diensten aan onze klanten (hierna: 'koper') zijn uitsluitend onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing. Tegenstrijdige of van onze Algemene Voorwaarden afwijkende voorwaarden van de koper zijn alleen van toepassing indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk werden aanvaard. Onze Algemene Voorwaarden zijn ook dan van toepassing als wij zonder voorbehoud aan de koper leveren, wetende dat de voorwaarden van de koper tegengesteld zijn aan of afwijken van onze Algemene Voorwaarden. 

2.) Alle afspraken tussen ons en de koper met betrekking tot het uitvoeren van dit contract zijn in dit contract schriftelijk vastgelegd. 

3.) Onze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig voor bedrijven volgens § 310, lid 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). 

4.) Deelleveringen zijn toegestaan mits deze voor de koper billijk zijn. 

 

II. Offertes en offertedocumenten 

1.) Als de order een offerte is volgens § 145 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), kunnen we de order binnen 2 weken aanvaarden. 

2.) Wij behouden het eigendoms- en auteursrecht van de plannen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en andere documenten die in het kader van een offerte aan de koper ter beschikking worden gesteld. Doorgave aan derden door de koper is alleen toegestaan na onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

 

III. Prijzen en betalingsvoorwaarden

1.) De prijzen zijn prijzen af fabriek en exclusief btw. 

2.) Verpakkings-, verzendings- en transportkosten worden afzonderlijk berekend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere regeling werd overeengekomen. 

3.) De koper kan alleen onbetwiste, rechtsgeldige of door ons erkende vorderingen verrekenen. Daarnaast kan de koper van zijn retentierecht gebruikmaken voor zover de tegenvordering van de koper op dezelfde contractuele verhouding berust. 

4.) Voor zover niet anders blijkt uit de orderbevestiging, moet de koopprijs binnen 30 dagen na factuurdatum netto worden betaald. De wettelijke regelingen met betrekking tot de gevolgen van laattijdige betaling zijn van toepassing. 

5.) Betalingskortingen zijn alleen mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. 

6.) De eerste order wordt onder rembours of tegen vooruitbetaling geleverd voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen. Wij houden ons uitdrukkelijk het recht voor om ook verdere leveringen onder rembours of tegen vooruitbetaling uit te voeren. 

7.) Als wij aan de koper speciale, van de actuele prijslijsten afwijkende condities bieden, zijn deze alleen van toepassing na schriftelijke bevestiging onzerzijds. 

8.) Na publicatie van nieuwe prijslijsten zijn de vroegere prijzen niet meer geldig.

 

IV. Levertijd 

1.) De door ons genoemde levertijd begint te lopen zodra alle technische vragen beantwoord zijn. 

2.) Naleving van onze leveringsverplichting vereist verder de tijdige en juiste nakoming van de verplichting van de koper. Dit geldt in het bijzonder voor het ter beschikking stellen door de koper van alle te leveren documenten, noodzakelijke vergunningen en toelatingen, in het bijzonder van plannen, en het nakomen van de overeengekomen betalingsvoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor ons te beroepen op niet-nakoming van de overeenkomst. 

3.) Indien het niet nakomen van levertermijnen het gevolg is van overmacht, bijvoorbeeld mobilisatie, oorlog, oproer of andere gelijkaardige gebeurtenissen, bijv. stakingen of uitsluitingen, worden de termijnen overeenkomstig aangepast. 

4.) Indien de koper de levering te laat in ontvangst neemt of opzettelijk andere verplichtingen tot medewerking niet nakomt, hebben wij het recht om schadevergoeding te eisen voor de geleden schade, met inbegrip van eventuele meerkosten. Het recht op verdere schadeloosstelling blijft voorbehouden. 

5.) Voor vertraagde levering zijn wij aansprakelijk volgens de bestaande wettelijke bepalingen voor zover de vertraging het gevolg is van een door ons veroorzaakte opzettelijke of grove wanprestatie; ligt de schuld bij onze vertegenwoordigers of personen die plaatsvervangend aan onze verplichtingen voldoen, dan is de schuld aan ons toe te rekenen. Voor zover de vertraagde levering het gevolg is van een door ons veroorzaakte grove wanprestatie, is onze verplichting tot schadevergoeding beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade. 

6.) Wij zijn ook dan overeenkomstig de wettelijke bepalingen aansprakelijk als de door ons veroorzaakte vertraagde levering het gevolg is van een inbreuk door nalatigheid met betrekking tot een wezenlijke contractuele verplichting; in dit geval is evenwel onze verplichting tot schadevergoeding tot de voorzienbare, typisch optredende schade beperkt. 

7.) Voor het overige is onze aansprakelijkheid bij niet opzettelijk vertraagde levering beperkt tot maximum 0,5% van de nettokoopsom per volledige week vertraging. In totaal is de schadevergoeding echter beperkt tot maximum 5% van de nettokoopsom van de te laat geleverde goederen. 

8.) Indien de koper wenst de goederen af te halen of te ontvangen na meer dan een maand nadat wij hem verwittigd hebben dat de goederen klaarstaan voor afhaling of verzending, kunnen aan de koper voor elke begonnen maand na deze kennisgeving opslagkosten worden aangerekend ter waarde van 0,5% van de nettokoopsom van de te leveren goederen, waarbij deze echter wel beperkt zijn tot in totaal 5% van de nettokoopsom. Het komt de koper toe te bewijzen dat er voor ons geen opslagkosten zijn ontstaan of dat de opslagkosten wezenlijk lager zijn dan het vaste tarief. 

9.) Andere wettelijke aanspraken en rechten van de koper blijven voorbehouden. 

 

V. Risico-overgang 

1.) Tenzij anders vastgelegd in de orderbevestiging, is levering af fabriek overeengekomen. Op wens en voor rekening van de koper worden de goederen naar een andere plaats van bestemming verstuurd (verzendingskoop). Voor zover niet anders werd overeengekomen, hebben wij het recht om de manier van verzenden (in het bijzonder het transportbedrijf, de verzendingswijze, de verpakking) zelf te bepalen. 

2.) Het risico dat de gekochte goederen toevallig verloren gaan of beschadigd raken, gaat ten laatste bij de oplevering over op de koper. Bij een verzendingskoop gaat het risico van toevallig verlies of beschadiging alsook het vertragingsrisico al over op de koper op het moment dat wij de gekochte goederen aan de expediteur, de transporteur of aan een andere voor de uitvoering van de verzending bepaalde persoon of instantie hebben geleverd. 

3.) Indien de koper het wenst, zullen wij de gekochte goederen op kosten van de koper voor het transport verzekeren tegen gebruikelijke transportrisico's. 

4.) Neemt de koper de gekochte goederen te laat in ontvangst, dan gaat het risico van toevallig verlies of beschadiging van de gekochte goederen toch al vanaf het moment van eerste poging tot levering over op de koper. 

 

VI. Geen retour van defectvrije goederen 

Geleverd in overeenstemming met de bestelling, zijn defectvrije goederen uitgesloten van de terugname. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden retourzendingen door de klant niet geaccepteerd of geretourneerd. In het geval van uitzonderlijk verleende toestemming, moet de koper ons minstens een verwerkingsvergoeding van EUR 20,00 plus btw betalen. Voor grotere retourzendingen kunnen de vereiste verwerkingskosten – afhankelijk van de inspanning – hoger zijn.

 

VII. Eigendomsvoorbehoud 

1.) Wij behouden het eigendomsrecht van de gekochte goederen tot alle betalingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met de koper werden voldaan. Indien er tussen ons en de koper een rekening-courant verhouding bestaat, blijven de gekochte goederen onze eigendom tot alle betalingen die voortvloeien uit de rekening-courant verhouding (zakelijke relatie) met de koper werden voldaan. Het voorbehoud heeft betrekking op het erkende saldo. 

2.) Indien de koper het contract niet naleeft, in het bijzonder bij laattijdige betaling, hebben wij het recht om de gekochte goederen weer terug te vorderen van de koper. Als wij de gekochte goederen terugvorderen, geldt het contract als ontbonden. Vervolgens hebben wij het recht om de gekochte goederen weer te verkopen. De opbrengst hiervan – verminderd met redelijke verkoopkosten – moet worden afgetrokken van de verplichtingen van de koper. 

3.) De koper is verplicht om de gekochte goederen met zorg te behandelen. Vooral is hij verplicht om de gekochte goederen op eigen kosten voldoende te verzekeren tegen brand, waterschade en diefstal en wel tegen de aanschafwaarde. 

4.) Bij beslaglegging of andere ingrepen door derden moet de koper ons onmiddellijk schriftelijk verwittigen, zodat wij een klacht kunnen indienen overeenkomstig § 771 ZPO (Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Voor zover deze derden niet in staat zijn om de gerechtskosten en buitengerechtelijke kosten van een dergelijke klacht terug te betalen, is de koper aansprakelijk voor het door ons geleden verlies. 

5.) De koper heeft het recht om de gekochte goederen op een correcte zakelijke manier door te verkopen. Hij draagt echter nu al alle vorderingen ter hoogte van het eindbedrag van de factuur (btw inbegrepen) van onze vordering aan ons over die hij door de doorverkoop jegens zijn afnemers of derden verkrijgt, en dit onafhankelijk van het feit of de gekochte goederen zonder of na verwerking werden doorverkocht. Voor zover er tussen ons en de koper een rekening-courant verhouding bestaat, heeft de door de koper aan ons op voorhand overgedragen vordering ook betrekking op het erkende saldo en, bij insolventie van de afnemer, op het in dit geval beschikbare 'causale' saldo. Ook na de overdracht heeft de koper nog steeds het recht om zijn vorderingen jegens zijn afnemers of derden te innen. Onze bevoegdheid om de vorderingen zelf te innen, blijft hierbij onverminderd van kracht. Wij verplichten er ons echter toe om de vorderingen niet te innen zolang de koper zijn betalingsverplichtingen uit de ontvangen opbrengsten nakomt, niet met betalingen achter raakt en vooral geen compensatie- of insolventieprocedure heeft aangevraagd alsook de betalingen niet staakt. Is dit wel het geval kunnen wij eisen dat de koper ons de afgestane vorderingen en de schuldenaars noemt, alle voor het innen nodige informatie geeft, de bijbehorende documenten overhandigt en de schuldenaars (derden) over de overdracht informeert. 

6.) De verwerking of verandering van de gekochte goederen door de koper wordt steeds in onzer naam uitgevoerd. Indien de gekochte goederen met andere producten worden verwerkt die niet van ons zijn, verwerven wij de mede-eigendom van het nieuwe product in verhouding tot de waarde van de gekochte goederen (eindbedrag van de factuur, btw inbegrepen) ten opzichte van de andere verwerkte producten op het moment van de verwerking. Voor het door verwerking ontstane product geldt daarenboven hetzelfde als voor de onder voorbehoud geleverde gekochte goederen. 

7.) Indien de gekochte goederen met andere producten, die niet van ons zijn, onscheidbaar worden vermengd, verwerven wij de mede-eigendom van het nieuwe product in verhouding tot de waarde van de gekochte goederen (eindbedrag van de factuur, btw inbegrepen) ten opzichte van de andere verwerkte producten op het moment van de vermenging. Als het mengen plaatsvindt op een manier dat het artikel van de koper als het hoofdartikel moet worden beschouwd, dan wordt afgesproken dat de koper ons proportionele mede-eigendom toekent. De koper bewaart het zo ontstane enige eigendom of mede-eigendom voor ons. 

8.) De koper draagt ook de vorderingen ter verzekering van onze vorderingen jegens hem aan ons over, die door de verbinding van de gekochte goederen met een grondstuk jegens een derde worden verkregen. 

9.) Wij verplichten ons ertoe de ons toekomende waarborgen op wens van de koper vrij te geven als de realiseerbare waarde van onze waarborgen meer dan 10% hoger is dan de te waarborgen vorderingen. Welke waarborgen daarbij worden vrijgegeven, wordt door ons bepaald. 

 

VIII. Aansprakelijkheid voor gebreken 

1.) Als de koop voor beide partijen een handelszaak is volgens §§ 343, 344 HGB (Duits Handelswetboek), dan kan de koper de verkoper enkel aansprakelijk stellen voor de gebreken, als hij voldaan heeft aan de in § 377 HGB vastgelegde controle- en reclamatievoorschriften. 

2.) Voor zover de gekochte goederen gebreken vertonen, heeft de koper het recht op een aanvullende prestatie in de vorm van het verhelpen van de gebreken of op de levering van een nieuw product dat vrij van gebreken is. Indien de koper een aanvullende prestatie eist, zijn wij verplicht om alle hiervoor vereiste uitgaven, in het bijzonder transport-, verzend-, arbeids- en materiaalkosten te dragen, voor zover deze niet worden verhoogd doordat de gekochte goederen naar een andere plaats werden gebracht dan de oorspronkelijke plaats van nakoming. 

3.) Indien de bijkomende prestatie niet succesvol is, heeft de koper het recht het contract te beëindigen of korting te eisen. 

4.) We zijn volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor zover de koper een schadevergoedingsclaim doet gelden die berust op opzettelijkheid of grove nalatigheid, met inbegrip van de opzettelijkheid of grove nalatigheid van onze vertegenwoordigers of van de personen die plaatsvervangend aan onze verplichtingen voldoen. Voor zover ons geen opzettelijke wanprestatie ten laste wordt gelegd, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot voorzienbare, typisch optredende schade. 

5.) Wij zijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor zover wij schuldig een wezenlijke contractuele verplichting niet nakomen; ook in dit geval is onze verplichting tot schadevergoeding tot de voorzienbare, typisch optredende schade beperkt. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waardoor de correcte uitvoering van het contract in eerste instantie mogelijk wordt. De koper rekent erop en kan er ook op vertrouwen dat deze verplichtingen worden nagekomen. 

6.) De aansprakelijkheid met betrekking tot de opzettelijke schending van het leven, het lichaam of de gezondheid blijft onverminderd van kracht; dit geldt ook voor de dwingende vrijwaring op basis van de Duitse wet op aansprakelijkheid voor producten. 

7.) Tenzij afwijkingen werden overeengekomen, is aansprakelijkheid uitgesloten. 

8.) De verjaringstermijn voor wettelijke claims voor gebreken bedraagt één jaar, te rekenen vanaf de levering van de gekochte goederen. De verjaringstermijn in het geval van een regresvordering volgens §§ 478, 479 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) blijft van kracht; deze bedraagt vijf jaar, te rekenen vanaf de levering van de gebrekkige goederen. 

9.) Voor het overige gelden onze op het moment van het sluiten van de overeenkomst actuele garantievoorwaarden en de wettelijke bepalingen. 

 

IX. Solidaire aansprakelijkheid 

1.) Een aansprakelijkheid die verder gaat dan de aansprakelijkheid zoals beschreven onder VII., is – onafhankelijk van de rechtelijke aard van de gestelde eis – uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor schadevergoedingsclaims op basis van schuld bij het afsluiten van het contract, wegens ander plichtsverzuim of wegens strafrechtelijke eisen overeenkomstig § 823 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

2.) De beperking volgens cijfer VIII. 1. is ook van toepassing indien de koper eist dat in plaats van een schadevergoedingsclaim in plaats van de prestatie nutteloze kosten worden vergoed. 

3.) Voor zover de schadevergoedingsclaim jegens ons uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke verplichting tot schadevergoeding van onze arbeidskrachten, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en personen die plaatsvervangend aan onze verplichtingen voldoen. 

 

X. Bevoegde rechtbank en plaats van nakoming 

1.) Voor zover de koper een bij het handelsregister ingeschreven zakenman is, is de rechtbank bevoegd van de plaats waar onze zetel is gevestigd. We hebben echter het recht de koper ook voor de rechtbank van zijn woonplaats te dagen. 

2.) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht. 

3.) Voor zover niet anders blijkt uit de orderbevestiging, is onze zetel de plaats van uitvoering. 

 

XI. Scheidbaarheidclausule 

Mocht er één of meerdere van de hierboven genoemde bepalingen geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig, niet uitvoerbaar of niet realiseerbaar zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De partijen verbinden zich ertoe om de niet rechtsgeldige, onuitvoerbare of niet realiseerbare bepaling te vervangen door een bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke zin en bedoeling van de niet rechtsgeldige,onuitvoerbare of niet realiseerbare bepaling. Hetzelfde geldt voor eventuele hiaten in dit contract en indien de ongeldigheid berust op een prestatie of tijd. In dit geval is de wettelijke norm van toepassing.